Tài liệu Soda
Search…
⌃K

Thông số

Định nghĩa

Dashboard
My Total Supply
Tổng số tài sản bạn ký gửi
Borrow Balance
Tổng số tài sản bạn vay mượn
Borrow Limit Used
Phần trăm tổng số tiền có thể vay bạn đã sử dụng
Wallet Balance
Tổng giá trị tài sản trong ví của bạn
Supply Balance
Tổng giá trị tài sản bạn đã ký gửi
Liquidity
Tổng số tài sản gửi vào quỹ vay
Currently Borrowing
Số lượng tài sản bạn đã vay
Market
Total Supplied
Tổng giá trị tài sản ký gửi
Total Borrowed
Tổng giá trị tài sản vay
Supply APY
Lợi tức phần trăm hàng năm bạn sẽ kiếm được khi gửi tài sản
Borrow APY
Tiền lãi hàng năm bạn phải trả để vay tài sản
Các thông số của mỗi mã thông báo được xác định như sau:
Mã thông báo
LTV
Ngưỡng thanh lý
Tiền thưởng thanh lý tối đa
USDC
85%
90%
3%
USDT
85%
90%
3%
BTC
80%
85%
5%
ETH
75%
80%
5%
SOL
80%
85%
6%
RAY
75%
80%
8%
SRM
65%
70%
8%