Thông số

Định nghĩa

Dashboard

My Total Supply

Tổng số tài sản bạn ký gửi

Borrow Balance

Tổng số tài sản bạn vay mượn

Borrow Limit Used

Phần trăm tổng số tiền có thể vay bạn đã sử dụng

Wallet Balance

Tổng giá trị tài sản trong ví của bạn

Supply Balance

Tổng giá trị tài sản bạn đã ký gửi

Liquidity

Tổng số tài sản gửi vào quỹ vay

Currently Borrowing

Số lượng tài sản bạn đã vay

Market

Total Supplied

Tổng giá trị tài sản ký gửi

Total Borrowed

Tổng giá trị tài sản vay

Supply APY

Lợi tức phần trăm hàng năm bạn sẽ kiếm được khi gửi tài sản

Borrow APY

Tiền lãi hàng năm bạn phải trả để vay tài sản

Các thông số của mỗi mã thông báo được xác định như sau:

Mã thông báo

LTV

Ngưỡng thanh lý

Tiền thưởng thanh lý tối đa

USDC

85%

90%

3%

USDT

85%

90%

3%

BTC

80%

85%

5%

ETH

75%

80%

5%

SOL

80%

85%

6%

RAY

75%

80%

8%

SRM

65%

70%

8%

Last updated