Sol ID

Sol ID là một hệ thống xếp hạng tín dụng trên chuỗi, cung cấp nền tảng cho ứng dụng khoản vay tín dụng, các tùy chọn airdrop và quản trị đồng thời tối đa hóa giá trị của các hành vi trong quá khứ của người dùng.

Có nhiều yếu tố cho điểm trong hệ thống xếp hạng tín dụng Sol ID, trong đó các yếu tố chính là tổng lãi tiền gửi và lãi tiền vay được tạo ra và số tiền thanh lý trước đây. Người dùng có điểm tín dụng cao hơn sẽ được tăng LTV tối đa, khuyến khích khai thác và trọng số bỏ phiếu quản trị đồng thời nhận được các dòng thanh lý, tiền phạt và phí dịch vụ giảm.

Sol ID sẽ được ứng dụng bắt đầu từ Soda trước, và hy vọng sẽ trở thành một giao thức mở để sử dụng trong cả ngành. Bất kỳ nền tảng nào khác đều có thể truy vấn kết quả thống kê hành vi của người dùng và mô hình tính điểm.

Last updated