Lãi suất

Chúng tôi sử dụng mô hình lãi suất 2 giai đoạn, trong đó việc tính lãi suất được tách thành hai giai đoạn.

Trước khi sử dụng(Utilization) đạt đến mức gấp khúc, lãi suất được tính như sau:

Sau khi sử dụng vượt quá mức gấp khúc, lãi suất được tính là:

Các hàm trên tạo ra đồ thị sau:

Thông số cho mỗi mã thông báo được liệt kê bên dưới:

Mã thông báo

Kink

R_basic

R1

R2

USDC

85%

0

0.117647

4.666667

USDT

80%

0

0.125

3.5

BTC

75%

0

0.266667

3.2

ETH

75%

0

0.266667

3.2

SOL

70%

0

0.285714

4.333333

RAY

85%

0

0.352941

11.333333

SRM

80%

0

0.15

6.9

Phí

Không tính phí vay khi sử dụng Soda Protocol và phí cho vay nhanh đối với tất cả các mã thông báo là 0,3%.

Last updated