Tài liệu Soda
Search…
⌃K

Lãi suất

Chúng tôi sử dụng mô hình lãi suất 2 giai đoạn, trong đó việc tính lãi suất được tách thành hai giai đoạn.
Trước khi sử dụng(Utilization) đạt đến mức gấp khúc, lãi suất được tính như sau:
Sau khi sử dụng vượt quá mức gấp khúc, lãi suất được tính là:
Các hàm trên tạo ra đồ thị sau:
Mô hình lãi suất hai giai đoạn
Thông số cho mỗi mã thông báo được liệt kê bên dưới:
Mã thông báo
Kink
R_basic
R1
R2
USDC
85%
0
0.117647
4.666667
USDT
80%
0
0.125
3.5
BTC
75%
0
0.266667
3.2
ETH
75%
0
0.266667
3.2
SOL
70%
0
0.285714
4.333333
RAY
85%
0
0.352941
11.333333
SRM
80%
0
0.15
6.9

Phí

Không tính phí vay khi sử dụng Soda Protocol và phí cho vay nhanh đối với tất cả các mã thông báo là 0,3%.