Vay & Cho Vay

Trước khi bạn muốn vay-cho vay trên Soda, bạn phải kết nối tới ví của mình trước.

1. Nhấn vào nút "Select Wallet".

2. Chọn ví mà bạn muốn sử dụng

3. Chấp nhận kết nối tới ví của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ ít nhất 0,1 SOL trong ví của mình trước khi vay hoặc cho vay để đảm bảo giao dịch thành công.

Cho vay

1. Chọn tài sản bạn muốn ký gửi ở trang Markets và nhấn vào "Supply".

2. Nhập vào số lượng bạn muốn ký gửi và nhấn "Supply".

3. Phê duyệt giao dịch trong ví của bạn và chờ phản hồi. Bạn có thể xem tổng số tài sản và từng tài sản riêng biệt mà bạn đang ký gửi trên trang Dashboard sau khi giao dịch kết thúc.

Vay

1. Nhấn vào tài sản mà bạn muốn vay ở trang Markets, nhập vào số lượng và nhấn "Borrow".

2. Phê duyệt giao dịch trong ví của bạn và chờ phản hồi. Bạn có thể xem tổng số tài sản và từng tài sản riêng biệt mà bạn đang vay trên trang Dashboard sau khi giao dịch kết thúc.

Trả nợ & Rút tiền

Nhấn vào tài sản bạn muốn trả nợ/rút tiền trên trang Markets và thực hiện theo đúng các bước giống với cho vay/vay ở phía trên. (Nhớ rằng lãi suất cho vay/vay bắt đầu được tích lũy khi bạn cho vay/vay)

Last updated