Kiểm toán

Xem báo cáo về kiểm toán liên quan đến bảo mật của chúng tôi từ Certik:

https://www.certik.org/projects/sodaprotocol

Last updated